Om Wallax

Wallax AS er et ingeniørfirma som tilbyr kvalitetsprodukter innen avløpsrensing med inntil 15 års totalgaranti. I mer enn 30 år har vi bidratt til et bedre miljø gjennom rensing av avløpsvann fra spredt bebyggelse. Vi har som mål å levere totalkvalitet i alle ledd fra utarbeidelse av tilbud til levering av produkt.

Alle wallax minirenseanlegg er typegodkjent i henhold til NS EN 12566-3 og står på SINTEF sin liste over godkjente minirenseanlegg.

På større avløpsrenseanlegg fra 50 pe og oppover utarbeides dimensjoneringsgrunnlag og tegninger for alle krav og løsninger.

Wallax avløpsrenseanlegg er prefabrikkerte løsninger som er utarbeidet ut i fra behov og størrelse på boliger, fritidsboliger, institusjoner og turistbedrifter.

Bli oppringt av Wallax

Wallax avløpsrenseanlegg er konstruert for å klare varierende belastning (kan stå uten belastning over lengre tid) samt å fjerne fosfor og organisk materiale. Fjerning av fosfor hindrer oppblomstring av blant annet alger og planter i resipientene som vassdrag, mindre bekker, innsjøer og saltvann.

Dette gjør at man hindrer oppblomstring av alger. For at anleggene skal fungere har vi ikke behov for næring (bakteriekultur) for rensing av avløpsvannet.

Wallax avløpsrenseanlegg gir deg en enklere hverdag, beskytter dyrebare drikkevannskilder og vassdrag og gir økt verdi på bolig eller fritidsbolig.

Wallax AS har kontor på Rud i Bærum og lager på Skui.