Om Wallax

Rundt 600.000 hus og fritidsboliger i Norge er uten kobling til offentlig avløpsnett eller har utdaterte løsninger for rensing av avløpsvannet. Dette utgjør i dag en betydelig forurensningskilde som belaster våre sårbare vassdrag og drikkevannskilder.

Wallax avløpsrenseanlegg er konstruert for å klare varierende belastning (kan stå uten belastning over lengre tid) samt å fjerne fosfor og organisk materiale. Alt avløp renses, både fra toalett (svartvann) og vaskevann (gråvann).

Anleggene våre fungerer uten tilførsel av næring (bakteriekultur) for rensing av avløpsvannet og er dermed velegnet til hytter eller boliger med ujevn bruk. Vi leverer prefabrikkerte løsninger som er utarbeidet ut fra behov og størrelse på boliger, fritidsboliger, institusjoner og turistbedrifter.

Gjennom mer enn 30 år har Wallax bidratt til et bedre miljø i Norge. Vårt landsdekkende servicenett og godt fungerende rapporteringssystem mot myndighetene sikrer anleggets drift.

Wallax avløpsrenseanlegg gir deg en enklere hverdag, beskytter dyrebare drikkevannskilder og vassdrag og gir økt verdi på bolig eller fritidsbolig.

Bli oppringt av Wallax