En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. Dette gjelder også renseanlegg. Selv om renseanlegget fungerer bra, kan utløpet skape mye problemer for den totale løsningen. Det er den totale løsningen som må fungere bra. Derfor er det viktig å benytte rett type resipient. Oftest er det slik at måten vannet slippes ut på, kan bidra til en bedre totalløsning.

Sluttresipienten er alltid sjø.

Det finnes 3 ulike muligheter innen hvordan vannet slippes ut:

  • Utløp til sjø.
  • Utløp til bekk/elv med helårsvannføring.
  • Utløp til infiltrasjon i bakken.

Hva som velges er selvfølgelig avhengig av hva som er tilgjengelig. Det viktigste er at de utformes riktig og ikke er i strid med brukerinteresser. Slik kan utløpet fungere i mange år uten feil.

Utløp til sjø:

Dersom anlegget ligger i nærheten av sjøen eller et stort vann, kan dette være en god løsning. Her er det mest vanlig å pumpe vannet ut, slik at det ikke blir stillestående vann i utløpsledningen. Ledningen må monteres minst 2 meter under laveste vannspeilet og monteres godt fast, slik at ledningen ikke flyter opp.

Utløp til bekk/elv med helårsvannføring:

Så lenge bekken/elva har god vannføring hele året kan det være en god resipient. Vi anbefaler ikke at utløpsrøret legges rett i breddekanten. For det første ser det ikke veldig bra ut og det kan være en fare for at røret fryser igjen om vinteren. Det beste er å lage et såkalt diffust utløp. Et diffust utløp er et perforert rør som legges på langs med elven. Rundt det perforerte røret legges det pukk og isolasjonsmateriale slik at vannet kan renne ut i elven uten at det er fare for gjentetting.

Utløp til infiltrasjon:

Der det ikke finnes sjø eller bekk som resipient kan det brukes det som ofte kalles for infiltrasjonsgrøft. Når man bygger en infiltrasjonsgrøft er det viktig å gjøre gode grunnundersøkelser. Det er for eksempel viktig å sjekke om de lokale massene kan brukes eller om man må benytte tilkjørte masser. Vi anbefaler at det benyttes VA-Miljøblad #59 (en anerkjent metode som er når størrelsen på grøfta beregnes. En stor fordel med infiltrasjon er at grøfta også vil ha en rensende effekt. Mikroorganismer i grøfta vil spise opp det som er igjen av forurensing.

For alle ovennevnte løsninger må dette utføres av et firma med riktig kompetanse.