Kjemisk vs biologisk anlegg

Renseanlegg sin hovedoppgave er å rense avløpsvann slik at det er mulig å slippe ut vannet i naturen. To renseprosesser som ofte omtales er biologisk, og kjemisk rensing, men hva er forskjellene på de to typene?

Naturens egen renseprosess

Det er ikke noe tvil om at det er beste er om naturen renser avløpsvann selv. I et biologisk renseanlegg er det faktisk det som skjer, men denne prosessen trenger hjelp fra en rekke pumper og oftest kontinuerlig tilførsel av avløpsvann for å holde optimal rensegrad. Kort fortalt blir vannet i et biologisk renseanlegg filtrert, behandlet for å fjerne nitrogen og fosfor gjennom ulike biologiske prosesser gjennom mikroorganismer som lever i tanken. Mikroorganismene sørger for at sedimenter og slam synker til bunnen og vannet samler seg på toppen. 

Miljøet i et biologisk renseanlegg er ganske tøft og biologien trenger en del teknisk hjelp for å gjøre jobben sin riktig. Nok oksygen, ikke for lav temperatur og ingen uønskede stoffer er en forutsetning for at et biologisk anlegg ikke kommer i ubalanse og mister renseevnen sin. Biologiske anlegg har av den grunnen ofte en del pumper, blåsere og sensorer som styrer disse prosessene. Dette er elektronikk som bruker en del energi og som kan svikte etter noen års drift.

Enklere prosess med kjemi

Et kjemisk renseanlegg bruker et stoff som binder til seg fosfor som finnes i avløpsvannet. Stoffet Wallax bruker en 40% aluminiumsulfat løsning til å rense avløpsvannet. I Wallax renseanlegg doseres aluminiumsulfat. Det vil si at vippeskuffen i et Wallax anlegg fyller opp nøyaktig 7 eller 14 liter vann, og doserer nøyaktig samme mengde aluminiumsulftat hver gang vippeskuffen tømmes. Alt dette skjer uten bruk av strøm.

Når aluminiumsulfat blandes med avløpsvann, reagerer det med fosforet i vannet med en gang. Det dannes fnokker som er litt tyngre enn vann, fnokkene synker da til bunnen av tanken. Fnokkene som kan sammenlignes med snøfnugg som binder seg restpartiklene i vannet.

Slik fjernes cirka 70% organiske stoffer. En stor fordel med denne prosessen er at den ikke er avhengig av konstant tilførsel av avløpsvann og er påvirkes mindre av temperatursvingninger. I tillegg forstyrres det i liten grad, hvis man slipper inn stoffer som egentlig ikke skal slippes inn i avløpet.

Fungerer uten tilførsel

En av de største fordelene med kjemiske renseanlegg er at renseprosessen fungerer med minimalt med strøm og uten kontinuerlig tilførsel av avløpsvann. Dette gjør at brukeren slipper å tenke på anlegget når det ikke blir brukt. Wallax anlegg tåler å stå ubrukt i flere måneder av gangen uten at tiltak må iverksettes etter en periode uten bruk.

I biologiske anlegg er det en risiko for at mikroorganismene dør i perioder hvor anlegget ikke får tilført avløpsvann, dette kan også oppstå som en reaksjon på store temperatursvingninger.

Miljøskadelig fosfor

I vassdrag og sjøer er det ofte mangel på fosfor. Om fosfor tilføres vil det bli en umiddelbar oppblomstring av alger. Denne oppblomstringen kan være direkte helsefarlig eller det kan føre til at vannet blir oksygenfattig, noe som er meget lite fordelaktig for naturen og dyrene som er avhengig av vannet. Kjemisk rensing av avløpsvann er den mest effektive metoden å benytte når fosfor skal fjernes fra avløpsvann.

Vi i Wallax er derfor veldig opptatt av å fjerne fosfor og det er en av de viktigste parameterne vi sjekker når vi utfører service på anleggene våre.

Dette er en av hovedgrunnene til at kjemisk rensing renser så pålitelig er det dermed et veldig godt valg. Dette gjelder både innen drift og hvor rent vannet er når det slippes ut.

Hybridanlegg

Wallax renseanlegg kan også kombineres med biologiske prosesser. Dersom rensekravene sier det, eller dersom det er brukerinteresser kan det hende at restutslippet må være ekstra lavt. I disse tilfellene kan vi koble til et biologisk filter i etterkant av den kjemiske prosessen. 

Biologien har da kun som jobb å fjerne organisk materiale og eventuelt bakterier. Fordi vannet allerede har gått gjennom kjemisk rensing trenger ikke det biologiske filteret å være så stort. Dette gjør at vannet som slippes ut har vært gjennom to ulike renseprosesser og vil da være så rent som mulig.