Viktige ord og uttrykk

17. september 2019

For de aller fleste er rens av avløpsvann et relativt ukjent område, og vi skjønner at det er mange ord og uttrykk som kan føles både fremmede og uforståelige. Derfor har vi laget denne lille oversikten over de vanligste benevnelsene som vi vet kan skape litt usikkerhet og som vi håper kan være til hjelp på veien.

Aerob prosess

Prosess som foregår i miljø med fritt oksygen.

Anaerob prosess

Prosess som foregår i miljø med fravær av fritt oksygen.

Ammonium

En gift som skilles ut fra kroppen – f.eks. urin. Under nedbrytningsprosessen forvandles ammonium til nitritt og deretter nitrat. Denne prosessen forbruker oksygen.

Aluminiumsulfat ALG

Jernfritt fellingskjemikalie som inneholder aktive 3-verdige aluminiumsforbindelser.

Aluminiumsulfat AVR

Fellingskjemikalie for avløpsvann som inneholder aktive 3-verdige aluminium- og jernforbindelser.

BOD5

Biological Oxygen Demand. Biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn er et mål på vannets innhold av biologisk nedbrytbare emner.

COD

Chemical Oxygen Demand. Kjemisk oksygenforbruk som angir den del av vannets forurensningsinnhold som kan oksideres ved hjelp av kjemisk oksideringsmiddel.

Flokkulering

Benevnelse av det som skjer ved kjemisk felling.

Fosfor, P

Totalfosfor. Fremmer veksten av bakterier, planter og alger. Når disse dør forbrukes oksygenet i vannet.

Gråvann

Vann fra vask, dusj og vaskemaskin. Håndtering av gråvann må gjøres i henhold til gjeldende utslippsregler i hver enkelt kommune.

Jernklorid

Fellingskjemikalie. Finnes i ulike kvaliteter som inneholder 3-verdig jernklorid/sulfat.

Kjemisk rensing

Rensing av avløpsvann gjennom tilsetting av fellingsmiddel. Formålet er å redusere fosformengden. I tillegg får man en betydelig reduksjon av organisk materiale.

LOC

Løst organisk karbon. Faste omregningsfaktorer mellom BOD, TOC og LOC foreligger ikke.

Nitrogen, N

Samlebetegnelse for alle nitrogenforbindelser. Dvs. ammonium, nitritt og nitrat, samt nitrogen som er bundet til partikler i avløpsvannet.

PE, personekvivalent

Forteller noe om hvor mange personer som er tilknyttet og/eller hvor mange personer et renseanlegg er dimensjonert for.

pH

Mål på vannets surhetsgrad.

Polyammoniumklorid PAX

Fellingskjemikalie, spesialtilpasset for enkelte typer avløpsvann og – prosesser.

Resipient

Benevnelse på vassdraget, innsjøen etc. som er mottaker av det rensede avløpsvannet.

Slam

Benevnelse på utskilt fast materiale i ulike rensetrinn:

Primærslam – fra forsedimenteringen/slamavskiller.

Biologisk slam – fra biologisk prosess.

Kjemisk slam – fra kjemisk prosess.

SS

Suspentert stoff, en betegnelse på mengde faste partikler.

Svartvann

Alt avløp som kommer fra toalett i motsetning til gråvann som kommer fra bad-, oppvask- og vaskevann.

Tensider

Finnes i ulike kombinasjoner i vaskemidler for å minske vannets overflatespenning samt frigjøre fett og olje.

TOC

Totalt organisk karbon.

TS

Tørrstoff, et mål på faste og løse emner i vannet.

Bli oppringt av Wallax

Nedlastinger