ord og uttrykk

For de aller fleste er rens av avløpsvann et relativt ukjent område, og vi skjønner at det er mange ord og uttrykk som kan føles både fremmede og uforståelige. Derfor har vi laget denne lille oversikten over de vanligste benevnelsene som vi vet kan skape litt usikkerhet og som vi håper kan være til hjelp på veien.

Aerob prosessProsess som foregår i miljø med fritt oksygen.
Anaerob prosessProsess som foregår i miljø med fravær av fritt oksygen.
AmmoniumEn gift som skilles ut fra kroppen – f.eks. urin. Under nedbrytningsprosessen forvandles ammonium til nitritt og deretter nitrat. Denne prosessen forbruker oksygen.
Aluminiumsulfat ALGJernfritt fellingskjemikalie som inneholder aktive 3-verdige aluminiumsforbindelser.
Aluminiumsulfat AVRFellingskjemikalie for avløpsvann som inneholder aktive 3-verdige aluminium- og jernforbindelser.
BOD5Biological Oxygen Demand. Biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn er et mål på vannets innhold av biologisk nedbrytbare emner.
CODChemical Oxygen Demand. Kjemisk oksygenforbruk som angir den del av vannets forurensningsinnhold som kan oksideres ved hjelp av kjemisk oksideringsmiddel.
FlokkuleringBenevnelse av det som skjer ved kjemisk felling.
Fosfor, PTotalfosfor. Fremmer veksten av bakterier, planter og alger. Når disse dør forbrukes oksygenet i vannet.
GråvannVann fra vask, dusj og vaskemaskin. Håndtering av gråvann må gjøres i henhold til gjeldende utslippsregler i hver enkelt kommune.
JernkloridFellingskjemikalie. Finnes i ulike kvaliteter som inneholder 3-verdig jernklorid/sulfat.
Kjemisk rensingRensing av avløpsvann gjennom tilsetting av fellingsmiddel. Formålet er å redusere fosformengden. I tillegg får man en betydelig reduksjon av organisk materiale.
LOCLøst organisk karbon. Faste omregningsfaktorer mellom BOD, TOC og LOC foreligger ikke.
Nitrogen, NSamlebetegnelse for alle nitrogenforbindelser. Dvs. ammonium, nitritt og nitrat, samt nitrogen som er bundet til partikler i avløpsvannet.
PE, personekvivalentForteller noe om hvor mange personer som er tilknyttet og/eller hvor mange personer et renseanlegg er dimensjonert for.
pHMål på vannets surhetsgrad.
Polyammoniumklorid PAXFellingskjemikalie, spesialtilpasset for enkelte typer avløpsvann og – prosesser.
ResipientBenevnelse på vassdraget, innsjøen etc. som er mottaker av det rensede avløpsvannet.
SlamBenevnelse på utskilt fast materiale i ulike rensetrinn:
Primærslam – fra forsedimenteringen/slamavskiller.
Biologisk slam – fra biologisk prosess.
Kjemisk slam – fra kjemisk prosess.
SSSuspentert stoff, en betegnelse på mengde faste partikler.
SvartvannAlt avløp som kommer fra toalett i motsetning til gråvann som kommer fra bad-, oppvask- og vaskevann.
TensiderFinnes i ulike kombinasjoner i vaskemidler for å minske vannets overflatespenning samt frigjøre fett og olje.
TOCTotalt organisk karbon.
TSTørrstoff, et mål på faste og løse emner i vannet.